bip logo facebook logo

XXIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W dniach od 22 do 24 września odbyła się w Łodzi XXIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Tematyka tej konferencji wpisała się w jeden z priorytetowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024, którym jest doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Odbyło się sześć warsztatów, obrady plenarne oraz obrady w sekcjach.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. dr hab. Bolesław Niemierko, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Uczenie się oceniania”. Zwracał w nim uwagę na poprawne zdefiniowanie pojęć związanych z ocenianiem. Przypomniał liczne próby przebudowywania systemu oceniania osiągnięć (ocenianie społeczno-wychowawcze, ocenianie kształtujące, zmiana skali pomiarowej – EWD). Pan Profesor przedstawił także tezy dwupodmiotowości oceniania. Są to:
– ocenianie osiągnięć uczniów trzeba uznać za dwupodmiotowe;
– uczenie się oceniania jest trudne dla obu stron;
– nauczyciel potrzebuje kompetencji przedmiotowych i psychologicznych;
– przez edukację kształtujemy uczenie się;
– ocena szkolna ma składnik emocjonalno-motywacyjny;
– ocenianie wewnętrzne jest trafne prognostycznie;
– ocenianie zewnętrzne dyscyplinuje szkolnictwo.

Głos zabrało wielu szacownych prelegentów, między innymi pan Marcin Smolik – dyrektor CKE, pan Marek Legutko – przewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, pani Danuta Sterna – matematyczka, propagatorka i ekspertka w dziedzinie oceniania kształtującego. Wystąpienia dotyczyły ram prawnych oceniania szkolnego, dostosowania wymagań, etycznych aspektów pracy nauczyciela, wspierania oceniania przez sztuczną inteligencję, krajowego systemu egzaminacyjnego.

W konferencji uczestniczyły też panie: dr Liliia Hrynevych oraz Tatiana Vakulenko rezprezentujące Ukrainę i omawiające etapy formowania się zewnętrznego systemu oceniania edukacyjnego. Ukraina bowiem z sukcesem wprowadziła w 2022 roku komputerowy system egzaminów zewnętrznych (chociaż wcześniej egzaminy te odbywały się wyłącznie w wersji papierowej). Egzaminowano w ten sposób ukraińskich uczniów aż w 32 krajach. To ogromne przedsięwzięcie.

Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej skierowana była do badaczy, pracowników systemu egzaminacyjnego, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, pracowników ośrodków doskonalenia zawodowego, nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców.
A więc wszystkich, dla których Oświata, Edukacja jest ważna, bardzo ważna.

W konferencji wzięła udział Pani Lidia Okrzesa – doradca metodyczny matematyki w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku.


 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.
Szkolenia