bip logo facebook logo

Zadania i cele główne

 

  • Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  • Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

  • Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań, w celu uzyskiwania przez nie wyższych efektów nauczania, wychowania i opieki oraz podnoszenia jakości ich pracy.

  • Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

  • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół
    i placówek, którzy w sposób zorganizowany współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy poprzez wymianę doświadczeń.

  • Współpraca z instytucjami oświatowymi oraz organizowanie konferencji i szkoleń otwierających szkołę na wdrażanie twórczych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, metodycznych, zarządczych.