bip logo facebook logo

Szkolenia otwarte / Konferencje

Szkolenia zaplanowane:

[ai1ec view=”monthly”]

Ankieta:

[poll id=”2″]

Szkolenia proponowane:

 1. Zasoby internetowe dla edukacji.
 2. Bezpieczeństwo w Internecie.
 3. Wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym.
 4. Prezi – mapa myśli jako prezentacja.
 5. Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w oparciu o platformy online.
 6. Asertywny nauczyciel.
 7. Komunikacja… w zespole klasowym.
 8. Budowanie autorytetu nauczyciela poprzez świadome kreowanie własnego wizerunku.
 9. Tworzenie wizerunku szkoły i placówki oświatowej.
 10. Każdy uczeń to geniusz – mnemotechniki.
 11. Wychowanie do wartości.
 12. Metoda WebQuest na lekcji.
 13. Tutoring jako metoda budowania samoświadomości ucznia.
 14. Wypalenie zawodowe nauczycieli – rola relacji w edukacji.
 15. Jak wykorzystać tablicę interaktywną w szkole.
 16. Kreatywny nauczyciel.
 17. Komunikacja interpersonalna w szkole.
 18. Motywowanie uczniów do nauki.
 19. Mediacje z rodzicami i między nauczycielami.
 20. Początek edukacji szkolnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Potrzeby, możliwości, strategie wsparcia.
 21. Nauczyciel jako przywódca.
 22. Funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej – problem akceptacji i odrzucenia. Indywidualizacja procesu edukacyjnego do potrzeb każdego dziecka.
 23. Tworzenie prezentacji PREZI, wykorzystanie multimediów w szkole.
 24. Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle wymagań państwa wobec przedszkoli.
 25. Mutyzm – podstawowe zagadnienia. Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym?
 26. Tworzenie map myśli.
 27. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie (zagrożonym niedostosowaniem społecznym) rozwiązania wychowawcze i instytucjonalne. Metody motywowania podopiecznych do współpracy.
 28. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne.
 29. Metoda Montessori.
 30. Szkoła wobec wymagań Państwa – ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 31. Etyka zawodu nauczyciela.
 32. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli.
 33. Relacja nauczyciel – uczeń, a sukces dydaktyczny.
 34. Komunikacja w gronie pedagogicznym i budowanie pozytywnej atmosfery.
 35. Nowe narkotyki – zachowania ryzykowne. Autorski program profilaktyczny godność człowieka.
 36. Podstawy akustyki i nagłośnienie skuteczne.
 37. Kurs pierwszej pomocy.
 38. Dziecko w szkole.
 39. Usprawnienie pracy nauczyciela.
 40. Podstawy neurodydaktyki w nauczaniu.
 41. Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicami.
 42. Rola nauczyciela w skutecznym promowaniu szkoły w środowisku lokalnym.
 43. Jak przygotować się do pracy w szkole podstawowej w obliczu zmian programowych? – reforma edukacji.
 44. Ocenianie kształtujące.
 45. Szkoła dobrze wychowana. Jak to osiągnąć.
 46. Planowanie pracy pedagogicznej w kontekście wymagań wynikających z realizacji podstaw programowej kształcenia ogólnego. Formułowanie wymagań edukacyjnych do podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 47. Wyjątkowe dziecko w typowej szkole. Biologiczne podłoże wyjątkowości.
 48. Podstawa programowa w kontekście zalecanych warunków i sposobów jej realizacji ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
 49. Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji.
 50. Aktywny przedszkolak – psychomotoryczne gry i zabawy wspierające rozwój dzieckaw wieku przedszkolnym – wzmacniające poczucie własnej wartości.
 51. Zmiany w ustawie Karty Nauczyciela w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego.
 52. Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle wymagań państwa wobec przedszkola.
 53. Ewaluacja wewnętrzna w świetle nowych wymagań państwa wobec szkoły.
 54. Jak pomóc uczniowi z zaburzeniami emocji? Odwrócona klasa (strategia kształcenia wyprzedzającego).
 55. Dokumentacja szkoły oraz dokumentowanie pracy nauczyciela w świetle zmian wynikających z reformy edukacji.
 56. Neurodydaktyka w szkole.
 57. Architektura kompetencji szkolnych w świetle badań nad mózgiem.
 58. Radzenie sobie z emocjami od lęku przez złość i agresję.
 59. Relacje rodzica z nauczycielami.
 60. Potrzeby i możliwości oraz praca z dzieckiem z autyzmem.
 61. Jak kształtować umiejętności kluczowe i podstawy uczniów przy wykorzystaniu pracy zespołowej nauczycieli.
 62. Poznawanie możliwości programu aplikacji moodle.
 63. Wartości w pracy nauczyciela.
 64. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 65. Emisja głosu.
 66. Dziecko powracające z zagranicy.