bip logo facebook logo

Szkolenia Rad Pedagogicznych

 

OFERTA SKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

 1. Organizacja pracy placówki oświatowej.

 

 • Prawo w placówce.
  • Zmiany w ustawie karta nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego.
  • Nowy statut szkoły zgodny z wymogami ustawy Prawo Oświatowe.
  • Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle wymagań państwa wobec przedszkola, szkoły.
  • Ewaluacja wewnętrzna w świetle nowych wymagań państwa wobec przedszkola, szkoły.
  • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami Prawa Oświatowego.
  • Dokumentacja przedszkola, szkoły oraz dokumentowanie pracy nauczyciela w świetle zmian wynikających z reformy edukacji.
  • Metody i narzędzia kreowania wizerunku szkoły i placówki.

 

 • Podnoszenie jakości pracy placówki.
  • Efektywne spotkania rad pedagogicznych oraz zespołów nauczycielskich.
  • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych.

 

 • Bezpieczeństwo w placówce, organizacja wycieczek.
  • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli.
  • Odpowiedzialność prawna nauczycieli.
  • Odpowiedzialność prawna ucznia i rodzica.
  • Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania.
  • Rozpoznawanie zagrożenia i postępowania w przypadku zaistniałej sytuacji kryzysowej.

 

 1. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela.

 

 • Asertywny nauczyciel.
 • Autoprezentacja nauczyciela. Jak dobrze być postrzeganym i dobrze postrzegać?
 • Kreatywny nauczyciel.
 • Komunikacja interpersonalna w szkole.
 • Nauczyciel jako przywódca.
 • Usprawnienie pracy nauczyciela.
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli.
 • Sztuka prezentacji. Podstawy emisji głosu.
 • Wizerunek nauczyciela jako czynnik motywujący dla ucznia.

 

 1. Rozwój doradztwa zawodowego.

 

 • Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole.
 • Poradnictwo zawodowe na godzinach wychowawczych.

 

 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Rozwijanie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.

 

 • Bezpieczeństwo w Internecie.
 • Wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym.
 • Prezi – mapa myśli jako prezentacja.
 • Tworzenie interaktywnych aplikacji edukacyjnych w oparciu
  o platformy online (na tablicę, tablet, laptop).
 • Metoda projektowa WebQuest na lekcji. Aktywizacja uczniów
  za pomocą nowoczesnych technologii.
 • Do czego zgodnie z prawem wykorzystywać bezpłatne zasoby internetu w edukacji?
 • Tworzenie ankiet, quizów przy pomocy Platformy Kahoot.
 • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
 • Jak zacząć programować w Schratchu?
 • Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle w dydaktyce przedmiotowej.
 • Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela.

 

 

 

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

 

 1. Realizowanie i wdrażanie podstawy programowej w praktyce.

 

 • Narzędzia pracy nauczyciela przedszkolnego z językiem angielskim.
  • Czytanie i opowiadanie jako skuteczne narzędzie nauczania języka angielskiego.
  • English is easy! Propozycje zabaw językowych dla najmłodszych.

 

 • Rozwój społeczny i emocjonalny.
  • Alternatywne metody edukacyjne wspierające rozwój emocjonalny dzieci. Trening kontroli złości.
  • Sposoby na dziecięce konflikty. Jak reagować, gdy pojawia się konflikt?
  • Zabawy wyciszające dla przedszkolaków.
  • Plan daltoński. Metoda edukacyjna dla przedszkolaków.

 

 • Wspomaganie rozwoju mowy.
  • Daję słowo. Zabawy słowami dla przedszkolaków.
  • Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków.

 

 • Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie postawy twórczej.
  • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zabawy i ćwiczenia.
  • Aktywny przedszkolak. Psychomotoryczne gry i zabawy wspierające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, wzmacniające poczucie własnej wartości.
  • Współpraca w grupie. Zabawy animacyjne z chustą Klanza.
  • Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  • Ruch, muzyka, taniec na lekcjach muzyki.

 

 1. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

 

 • Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową
  i deficytem uwagi?
 • Uczniowie z zespołem Aspergera.
 • Oblicza depresji dziecięcej i młodzieżowej. Zaburzenia odżywiania, zachowania agresywne. Przyczyny, diagnoza, procedury postępowania.
 • Dzieci ze spektrum mutyzmu wybiórczego.
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci. Jak pracować ze skrajnymi i trudnymi emocjami u dzieci?
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Rozpoznanie i sposoby pracy z uczniem wykazującym symptomy ADHD.

 

 1. Współpraca z rodzicami.

 

 • Trudny i roszczeniowy rodzic w przedszkolu, szkole.
 • Współpraca z rodzicami. Jak ukierunkować wspólną aktywność
  na rozwój dziecka, klasy i szkoły?

 

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH  DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ

 

 1. Narzędzia i sposoby pracy nauczyciela.

 

 • Adaptacja programu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Planowanie pracy w oparciu o nową podstawę programową.
 • Praktyczne wskazówki na lekcje wychowawcze.
 • Motywowanie uczniów do nauki. Jak pracować z uczniem z osłabioną motywacją?
 • Wprowadzenie do neurodydaktyki. Rola mózgu w uczeniu się.
 • Kompetentny nauczyciel. Kompetentny uczeń.
 • Indywidualizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 • Inteligencja emocjonalna i jej rola w pracy nauczyciela.
 • Mniejszy stres i lepsza pamięć. Szkolenie warsztatowe z technik pamięciowych połączone z ćwiczeniami szybkiego czytania i profilaktyką zapobiegania stresu.
 • Ocenianie kształtujące.
 • Mnemotechniki i techniki pamięci w pracy z uczniami.
 • Ocenianie z którym zawsze jest kłopot czyli ocenianie zachowania uczniów.
 • Pisz poprawnie. Ortografia i gramatyka w szkole podstawowej.
 • Jak unikać błędów w ocenianiu i wspomagać proces uczenia się uczniów.

 

 

 1. Myślenie i działania twórcze. Rozwijanie kreatywności.

 

 • Jak rozwijać i wspierać potencjał ucznia w szkole.
 • Trening twórczego myślenia dla nauczycieli.
 • Kreatywność indywidualna i zespołowa.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów.

 

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach.

 

 • Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów.
 • System reagowania na przemoc w szkole.
 • Internet – dobro czy zło dla uczniów?
 • Psychospołeczny aspekt uzależnień.
 • Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

 

11.  Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów jako cel pracy wychowawczej nauczycieli.

 

 • Dyscyplinowanie zespołów klasowych i respektowanie norm społecznych.
 • Wychowawcza funkcja szkoły.
 • Rola szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich.
 • Jak planować i realizować szkolne programy aby wychowywać uczniów?
 • Wychowanie bez porażek. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
 • Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
 • Zgrana klasa. Jak budować relacje między uczniami?
 • Przyczyny kryzysu wartości u współczesnej młodzieży.
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze?

 1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

 

 • Praca z rodziną dysfunkcyjną.
 • Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole. Procedury postępowania
  z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.
 • Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Sposoby wspierania.
 • Dysleksja rozwojowa. Neurobiologiczne podstawy wsparcia dziecka dyslektycznego. Strategie szkolne.
 • Dyskalkulia – przyczyny, rozpoznawanie, pomoc.
 • Uczeń nieśmiały, zahamowany. Podstawy pracy wychowawczej
  i terapeutycznej.
 • Uczeń zdolny w szkole. Diagnoza i wsparcie.

 

 1. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 • Organizacja pracy kształtująca rozwój ucznia niepełnosprawnego.
 • Konstruowanie programów i indywidualnych lekcji dla ucznia
  z upośledzeniem.
 • Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim.
 • Nowoczesne podejście w terapii dzieci z zespołem Downa.

 

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

 1. Rozwój kształcenia zawodowego. Oferta programowa w kształceniu zawodowym.

 

 • Planowanie pracy dydaktycznej szkoły z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 • Ramowe programy oraz podstawy programowe kształcenia zawodowego.
 • Praktyczne metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów zawodowych.
 • Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego.
 • Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole zawodowej.
Szkolenia