bip logo facebook logo

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Formularz zgłoszeniowy dla PSP w Lipnicy Murowanej:

 

  Zapisy na szkolenie: Poradnictwo zawodowe na lekcjach w szkole.   

   

   

   

   

  OFERTA SKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

   

  1. Organizacja pracy placówki oświatowej.

   

  • Prawo w placówce.
   • Zmiany w ustawie karta nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego.
   • Nowy statut szkoły zgodny z wymogami ustawy Prawo Oświatowe.
   • Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle wymagań państwa wobec przedszkola, szkoły.
   • Ewaluacja wewnętrzna w świetle nowych wymagań państwa wobec przedszkola, szkoły.
   • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami Prawa Oświatowego.
   • Dokumentacja przedszkola, szkoły oraz dokumentowanie pracy nauczyciela w świetle zmian wynikających z reformy edukacji.
   • Metody i narzędzia kreowania wizerunku szkoły i placówki.

   

  • Podnoszenie jakości pracy placówki.
   • Efektywne spotkania rad pedagogicznych oraz zespołów nauczycielskich.
   • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych.

   

  • Bezpieczeństwo w placówce, organizacja wycieczek.
   • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli.
   • Odpowiedzialność prawna nauczycieli.
   • Odpowiedzialność prawna ucznia i rodzica.
   • Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania.
   • Rozpoznawanie zagrożenia i postępowania w przypadku zaistniałej sytuacji kryzysowej.

   

  1. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela.

   

  • Asertywny nauczyciel.
  • Autoprezentacja nauczyciela. Jak dobrze być postrzeganym i dobrze postrzegać?
  • Kreatywny nauczyciel.
  • Komunikacja interpersonalna w szkole.
  • Nauczyciel jako przywódca.
  • Usprawnienie pracy nauczyciela.
  • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne.
  • Wypalenie zawodowe nauczycieli.
  • Sztuka prezentacji. Podstawy emisji głosu.
  • Wizerunek nauczyciela jako czynnik motywujący dla ucznia.

   

  1. Rozwój doradztwa zawodowego.

   

  • Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole.
  • Poradnictwo zawodowe na godzinach wychowawczych.

   

  1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Rozwijanie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.

   

  • Bezpieczeństwo w Internecie.
  • Wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym.
  • Prezi – mapa myśli jako prezentacja.
  • Tworzenie interaktywnych aplikacji edukacyjnych w oparciu
   o platformy online (na tablicę, tablet, laptop).
  • Metoda projektowa WebQuest na lekcji. Aktywizacja uczniów
   za pomocą nowoczesnych technologii.
  • Do czego zgodnie z prawem wykorzystywać bezpłatne zasoby internetu w edukacji?
  • Tworzenie ankiet, quizów przy pomocy Platformy Kahoot.
  • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
  • Jak zacząć programować w Schratchu?
  • Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle w dydaktyce przedmiotowej.
  • Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela.

   

   

   

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

   

  1. Realizowanie i wdrażanie podstawy programowej w praktyce.

   

  • Narzędzia pracy nauczyciela przedszkolnego z językiem angielskim.
   • Czytanie i opowiadanie jako skuteczne narzędzie nauczania języka angielskiego.
   • English is easy! Propozycje zabaw językowych dla najmłodszych.

   

  • Rozwój społeczny i emocjonalny.
   • Alternatywne metody edukacyjne wspierające rozwój emocjonalny dzieci. Trening kontroli złości.
   • Sposoby na dziecięce konflikty. Jak reagować, gdy pojawia się konflikt?
   • Zabawy wyciszające dla przedszkolaków.
   • Plan daltoński. Metoda edukacyjna dla przedszkolaków.

   

  • Wspomaganie rozwoju mowy.
   • Daję słowo. Zabawy słowami dla przedszkolaków.
   • Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków.

   

  • Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie postawy twórczej.
   • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zabawy i ćwiczenia.
   • Aktywny przedszkolak. Psychomotoryczne gry i zabawy wspierające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, wzmacniające poczucie własnej wartości.
   • Współpraca w grupie. Zabawy animacyjne z chustą Klanza.
   • Rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
   • Ruch, muzyka, taniec na lekcjach muzyki.

   

  1. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

   

  • Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową
   i deficytem uwagi?
  • Uczniowie z zespołem Aspergera.
  • Oblicza depresji dziecięcej i młodzieżowej. Zaburzenia odżywiania, zachowania agresywne. Przyczyny, diagnoza, procedury postępowania.
  • Dzieci ze spektrum mutyzmu wybiórczego.
  • Zaburzenia emocjonalne u dzieci. Jak pracować ze skrajnymi i trudnymi emocjami u dzieci?
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  • Rozpoznanie i sposoby pracy z uczniem wykazującym symptomy ADHD.

   

  1. Współpraca z rodzicami.

   

  • Trudny i roszczeniowy rodzic w przedszkolu, szkole.
  • Współpraca z rodzicami. Jak ukierunkować wspólną aktywność
   na rozwój dziecka, klasy i szkoły?

   

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH  DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ

   

  1. Narzędzia i sposoby pracy nauczyciela.

   

  • Adaptacja programu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Planowanie pracy w oparciu o nową podstawę programową.
  • Praktyczne wskazówki na lekcje wychowawcze.
  • Motywowanie uczniów do nauki. Jak pracować z uczniem z osłabioną motywacją?
  • Wprowadzenie do neurodydaktyki. Rola mózgu w uczeniu się.
  • Kompetentny nauczyciel. Kompetentny uczeń.
  • Indywidualizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
  • Inteligencja emocjonalna i jej rola w pracy nauczyciela.
  • Mniejszy stres i lepsza pamięć. Szkolenie warsztatowe z technik pamięciowych połączone z ćwiczeniami szybkiego czytania i profilaktyką zapobiegania stresu.
  • Ocenianie kształtujące.
  • Mnemotechniki i techniki pamięci w pracy z uczniami.
  • Ocenianie z którym zawsze jest kłopot czyli ocenianie zachowania uczniów.
  • Pisz poprawnie. Ortografia i gramatyka w szkole podstawowej.
  • Jak unikać błędów w ocenianiu i wspomagać proces uczenia się uczniów.

   

   

  1. Myślenie i działania twórcze. Rozwijanie kreatywności.

   

  • Jak rozwijać i wspierać potencjał ucznia w szkole.
  • Trening twórczego myślenia dla nauczycieli.
  • Kreatywność indywidualna i zespołowa.
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów.

   

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach.

   

  • Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów.
  • System reagowania na przemoc w szkole.
  • Internet – dobro czy zło dla uczniów?
  • Psychospołeczny aspekt uzależnień.
  • Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych
  • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

   

  11.  Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów jako cel pracy wychowawczej nauczycieli.

   

  • Dyscyplinowanie zespołów klasowych i respektowanie norm społecznych.
  • Wychowawcza funkcja szkoły.
  • Rola szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich.
  • Jak planować i realizować szkolne programy aby wychowywać uczniów?
  • Wychowanie bez porażek. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
  • Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
  • Zgrana klasa. Jak budować relacje między uczniami?
  • Przyczyny kryzysu wartości u współczesnej młodzieży.
  • Wychowanie do odpowiedzialności. Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze?

  1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

   

  • Praca z rodziną dysfunkcyjną.
  • Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole. Procedury postępowania
   z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.
  • Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Sposoby wspierania.
  • Dysleksja rozwojowa. Neurobiologiczne podstawy wsparcia dziecka dyslektycznego. Strategie szkolne.
  • Dyskalkulia – przyczyny, rozpoznawanie, pomoc.
  • Uczeń nieśmiały, zahamowany. Podstawy pracy wychowawczej
   i terapeutycznej.
  • Uczeń zdolny w szkole. Diagnoza i wsparcie.

   

  1. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

   

  • Organizacja pracy kształtująca rozwój ucznia niepełnosprawnego.
  • Konstruowanie programów i indywidualnych lekcji dla ucznia
   z upośledzeniem.
  • Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
   w stopniu lekkim.
  • Nowoczesne podejście w terapii dzieci z zespołem Downa.

   

  SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

   

  1. Rozwój kształcenia zawodowego. Oferta programowa w kształceniu zawodowym.

   

  • Planowanie pracy dydaktycznej szkoły z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
  • Ramowe programy oraz podstawy programowe kształcenia zawodowego.
  • Praktyczne metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów zawodowych.
  • Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego.
  • Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole zawodowej.
  Rozmiar czcionki
  Włącz kontrast
  X