bip logo facebook logo

Wspomaganie

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że nasz program kompleksowe wspomaganie szkół/placówek w rozwoju cieszy się coraz większym zainteresowaniem współpracujących z nami szkół. Prowadzone ewaluacje pozwalają na wyciągnięcie wniosków, że Rady Pedagogiczne dostrzegają wiele korzyści z takiej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Do najważniejszych zalet programu należy dostosowanie formy i tematyki doskonalenia nauczycieli do potrzeb zdiagnozowanych przez Rady Pedagogiczne, a także możliwość indywidualnego kontaktu z ekspertami oraz animatorami. Dzięki temu wiedza zdobyta podczas doskonalenia jest na bieżąco wdrażana do praktyki edukacyjnej.

Nasz program jest zgodny z zapisami prawa oświatowego i uwzględnia następujące akty:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późniejszymi zmianami).

Dlatego też serdecznie zapraszamy kolejne szkoły, którym zależy na wysokiej jakości swojej pracy. Oferujemy Państwu nowoczesną formę doskonalenia w oparciu o:

 • pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły;
 • wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego);
 • pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba);
 • monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności;
 • przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania;
 • udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie naszych doradców, którzy nieodpłatnie pomogą Państwu w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego, opracują plan wspomagania, a po zakończonym procesie przeprowadzą jego ewaluację i zredagują sprawozdanie.

Dyrektorów szkół zainteresowanych naszym wsparciem prosimy o zgłaszanie się do programu, który obejmuje następujące elementy:

 • kompleksowa diagnoza potrzeb szkoleniowych rady pedagogicznej;
 • indywidualne spotkania z dyrekcją szkoły / placówki;
 • spotkanie z radą pedagogiczną – warsztat diagnostyczno-rozwojowy, opracowanie planu działań wspierających;
 • szkolenia rady pedagogicznej w zakresie zdiagnozowanego obszaru;
 • obserwacje zajęć i omawianie dydaktycznych (na wniosek nauczycieli);
 • monitoring podjętych działań (konsultacje indywidualne i zespołowe);
 • ewaluacja, sporządzenie raportu – konsultacje;
 • spotkanie podsumowujące z radą pedagogiczną – wnioski, rekomendacje, zaplanowanie dalszych działań.

Cena kompleksowego wspomagania będzie ustalana indywidualnie zgodnie z planem szkoleń opracowanym na podstawie diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli.