bip logo facebook logo

Zadania i cele główne

 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół 
  i placówek w zakresie zarządzania oświatą.
 3. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań, w celu uzyskiwania przez nie wyższych efektów nauczania, wychowania 
  i opieki oraz podnoszenia jakości ich pracy.
 4. Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.
 5. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 
  i dyrektorów szkół i placówek, którzy w sposób zorganizowany współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy poprzez wymianę doświadczeń. 
 6. Współpraca z instytucjami oświatowymi oraz organizowanie konferencji i szkoleń otwierających szkołę na wdrażanie twórczych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, metodycznych, zarządczych.