bip logo facebook logo

Doradztwo metodyczne

Szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego:

I. Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 1. Rozwijaniu umiejętności metodycznych;

 2. Planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
  z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

 3. Opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

 4. Podejmowaniu działań innowacyjnych.

II. Realizowanie zadań przez:

 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

 2. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

 3. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół
  i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

 4. Prowadzenie innych form doskonalenia np.: seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów
  i szkoleń;

 5. Udzielanie konsultacji;

 6. Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

III. Wydawanie opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela na wniosek dyrektora lub nauczyciela.

IV. Udział w pracach zespołów rozpatrujących odwołania nauczycieli od oceny pracy i wniosków dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek/zespołów o ponowne ustalenie oceny pracy.

V. Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez nauczycieli kontraktowych odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego i nauczycieli mianowanych odbywających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

VI. Udział w naradach organizowanych przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, w której nauczyciel – doradca metodyczny jest zatrudniony.

VII. Dokumentowanie realizacji zadań w formie określonej przez dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.