bip logo facebook logo

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) zwane dalej „rozporządzeniem”.

 

 

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku, ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko, tel. (14) 66 300 63, e-mail: kadry@ssm-brzesko.pl.

  • Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku jest dyrektor, tel. 14 66 300 63, adres emailowy: biuro@pce-brzesko.pl.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzoną działalnością statutową Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umów oraz realizacji potrzeb związanych z wykonaniem usług świadczonych przez PCE w ramach prowadzonej działalności statutowej.

  • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały przekazaniu podmiotom trzecim jeżeli będzie to wynikać z przepisów prawa i jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  • Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach kancelaryjno-archiwalnymi PCE (kategoria archiwalna wskazana jest w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt PCE w Brzesku).

Szkolenia