bip logo facebook logo

Tematy Rad Pedagogicznych

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI WSZYSTKICH TYPÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 1. Organizacja pracy placówki oświatowej.
 • Prawo w placówce.
  • Zmiany w ustawie Karty Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela
   i awansu zawodowego.
  • Nowy statut szkoły zgodny z wymogami ustawy Prawo Oświatowe.
  • Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle wymagań państwa wobec przedszkola/szkoły.
  • Ewaluacja wewnętrzna w świetle nowych wymagań państwa wobec przedszkola/szkoły.
  • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami Prawa Oświatowego.
  • Dokumentacja przedszkola/szkoły oraz dokumentowanie pracy nauczyciela w świetle zmian wynikających z reformy edukacji.
  • Odpowiedzialność prawna nauczycieli.
  • Tworzenie wizerunku szkoły i placówki oświatowej.
  • Pomysły na ciekawe eventy angażujące społeczność szkoły.
 • Podnoszenie jakości pracy placówki.
  • Efektywne spotkania rad pedagogicznych oraz zespołów nauczycielskich.
  • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych.
 • Bezpieczeństwo w placówce, organizacja wycieczek.
  • Podstawy pierwszej pomocy dla nauczycieli.
 1. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela.
 • Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
 • Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
 • Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Asertywny nauczyciel.
 • Autoprezentacja nauczyciela – jak dobrze być postrzeganym i dobrze postrzegać?
 • Kreatywny nauczyciel.
 • Komunikacja interpersonalna w szkole.
 • Nauczyciel jako przywódca.
 • Usprawnienie pracy nauczyciela.
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli według modelu Ballinta.
 • Sztuka prezentacji. Podstawy emisji głosu.
 • Podstawy akustyki i skuteczne nagłośnienie.
 • Wizerunek nauczyciela jako czynnik motywujący dla ucznia.
 1. Rozwój doradztwa zawodowego.
 • Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole.
 • Poradnictwo zawodowe na godzinach wychowawczych.
 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
 • Bezpieczeństwo w Internecie.
 • Wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym.
 • Prezi – mapa myśli jako prezentacja.
 • Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w oparciu o platformy online.
 • Jak wykorzystać tablicę interaktywną w szkole.
 • Tworzenie prezentacji PREZI, wykorzystanie multimediów w szkole.
 • Metoda WebQuest na lekcji.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

 1. Realizowanie podstawy programowej w praktyce.
 • Narzędzia pracy nauczyciela przedszkolnego.
  • Zabawy wyciszające dla przedszkolaków.
  • Czytanie i opowiadanie jako skuteczne narzędzie nauczania języka angielskiego.
  • English is easy! Propozycje zabaw językowych dla najmłodszych.
 • Rozwój społeczny i emocjonalny.
  • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
  • Wychowanie do wartości – wartość niepodległości.
  • Alternatywne metody edukacyjne wspierające rozwój emocjonalny uczniów. Trening kontroli złości.
  • Mutyzm wybiórczy .
  • Sposoby na dziecięce konflikty – jak reagować, gdy pojawia się konflikt?
 • Wspomaganie rozwoju mowy.
  • Daję słowo – zabawy słowami dla przedszkolaków.
  • Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie postawy twórczej.
  • Zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysły.
  • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.
  • Aktywny przedszkolak – psychomotoryczne gry i zabawy wspierające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, wzmacniające poczucie własnej wartości.
  • Współpraca w grupie – zabawy z chustą Klanza.
 1. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).
 • Dziecko nadpobudliwe – diagnoza i postępowanie.
 • Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Dziecko nieśmiałe, zahamowanie lękowe, depresyjne – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej.
 1. Współpraca z rodzicami w przedszkolu.
 • Rodzic w przedszkolu – trudna sprawa.
 • Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły.
 • Jak budować więzi z rodzicami?

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ

 1. Narzędzia i sposoby pracy nauczyciela.
 • Kompetencje kluczowe (diagnoza wstępna, diagnoza rozszerzona, ewaluacja).
 • Planowanie pracy w oparciu o nową podstawę programową.
 • Jak motywować uczniów do nauki?
 • Wprowadzenie do neurodydaktyki.
 • Mniejszy stres i lepsza pamięć – szkolenie warsztatowe z technik pamięciowych połączone z ćwiczeniami szybkiego czytania i profilaktyką zapobiegania stresu.
 • Ocenianie kształtujące.
 • Mnemotechniki i techniki pamięci w pracy z uczniami.
 • Ocenianie z którym zawsze jest kłopot czyli ocenianie zachowania uczniów.
 • Pisz poprawnie. Ortografia i gramatyka w szkole podstawowej.
 1. Myślenie i działania twórcze.
 • Trening twórczego myślenia dla nauczycieli.
 • Kreatywność indywidualna i zespołowa.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów.
 1. Praca z zespołem klasowym.
 • Nastolatki w szkole podstawowej – jak z nimi pracować?
 • Jak uczyć uczniów uczenia się na różnych przedmiotach?
 • Elementy mediacji w pracy z rodzicami i uczniami.
 • Co czują i myślą inni? Jak uczyć dzieci rozumienia społecznego?
 • Wychowanie do odpowiedzialności – jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze?
 • Zgrana klasa – jak budować relacje między uczniami?
 • Rodzic w szkole – trudna sprawa.
 • Jak rozpoznać, że uczeń sięga po alkohol, narkotyki?
 1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).
 • Praca z rodziną dysfunkcyjną.
 • Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole – procedury postępowania
  z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.
 • Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania – sposoby wspierania.
 • Dysleksja rozwojowa – diagnoza, wsparcie, pomoc.
 • Dyskalkulia – przyczyny, rozpoznawanie, pomoc.
 • Uczeń nieśmiały, zahamowany – podstawy pracy wychowawczej i
 • Uczeń zdolny w szkole – diagnoza i wsparcie.
 1. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Organizacja pracy kształtująca rozwój ucznia niepełnosprawnego.
 • Konstruowanie programów i indywidualnych lekcji dla ucznia
  z upośledzeniem.
 • Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.