bip logo facebook logo

Regulamin form doskonalenia

Regulamin form doskonalenia organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku:

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w formach doskonalenia organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji
  w Brzesku w systemie stacjonarnym oraz korzystania z usług i zasobów udostępnianych na platformie do pracy zdalnej
  tj. szkoleniach online, konferencjach i webinariach prowadzonych przez wysoko kwalifikowaną kadrę specjalistów.
 2. Uczestnikami szkoleń mogą być nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy placówek oświatowych, którzy zostaną zgłoszeni na wybraną formę szkolenia telefonicznie, osobiście, drogą  e-mailową lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.pce-brzesko.pl
 3. Zamawiającym jest nauczyciel, wychowawca lub dyrektor placówki oświatowej dokonujący zgłoszenia na wybraną formę szkolenia i może zapisać dowolną liczbę uczestników szkolenia.
 4. Platforma do pracy zdalnej ClickMieeting umożliwiająca dostęp i uczestnictwo w szkoleniu w systemie online, konferencji oraz webinarium.
 5. Oferta szkoleń opracowana jest w oparciu o kierunki polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
  i Małopolskiego Kuratora Oświaty. Uwzględnia propozycje wynikające z bieżących potrzeb nauczycieli, szkół, placówek oświatowych i organów prowadzących. Oferta edukacyjna na dany rok szkolny dostępna jest na stronie internetowej www.pce-brzesko.pl.
 6. Materiały szkoleniowe na szkolenia stacjonarne i szkolenia online udostępniane są na naszej stronie internetowej  www.pce-brzesko.pl oraz na platformie MOODLE www.edu.pce-brzesko.pl (dotyczy sieci nauczycieli danego przedmiotu).
 7. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest wydawane pod warunkiem udziału w wybranej formie szkolenia oraz dokonaniu wymaganej opłaty. Istnieje możliwość wysłania zaświadczenia na adres domowy lub mailowy Uczestnika
  w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

 

Zgłoszenia i udział w szkoleniach:

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz dokonanie zgłoszenia telefonicznie pod nr.tel (14-66-300-63 wew. 24), osobiście w PCE w Brzesku,drogą  e-mailową: info@pce-brzesko.pl lub poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w terminie określonym w  ofercie szkolenia.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 3. Dane Uczestnika/Uczestników szkolenia (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, datę urodzenia, miejsce urodzenia).
 4. Dane niezbędne do wystawienia faktury lub noty obciążeniowej za szkolenie – należy podać dane Nabywcy i dane Odbiorcy.
 5. Informacje pozwalające zidentyfikować szkolenie, na które dokonywane jest zgłoszenie (tytuł szkolenia, termin, miejsce realizacji).
 6. Udział w szkoleniu online, konferencji lub webinarium za pośrednictwem platformy, możliwy jest po otrzymaniu bezpośredniego linku do pracy zdalnej, po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzymuje dostęp do danego szkolenia.
 7. Formy doskonalenia dla rad pedagogicznych są realizowane na zamówienie dyrektora  placówki, po wypełnieniu karty zgłoszeniowej i uzgodnieniu organizacyjnych oraz finansowych warunków szkolenia. Szkolenia rad pedagogicznych prowadzone są w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku, online, na miejscu w szkole, a także na życzenie zamawiającego – szkolenia wyjazdowe.

II. Ceny i warunki płatności:

 1. Ceny szkoleń obejmują: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia i materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz koszty posiłków (przerwa kawowa,lunch). O cenie szkolenia decyduje głównie czas trwania szkolenia, osoba prowadząca, szczególne wymagania dotyczące materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.
 2. Ceny szkoleń rad pedagogicznych, w tym wyjazdowe szkolenia rad pedagogicznych ustalane są indywidualnie z Dyrektorem placówki zamawiającym taką formę szkolenia .
 3. W przypadku szkoleń wymagających określonego sprzętu i warunków lokalowych PCE ustala warunki w jakich powinno odbyć się szkolenie i sprzęt jaki może przygotować do zajęć.
 4. Zobowiązanie dokonania płatności przez Zamawiającego następuje po przesłaniu zgłoszenia, kartą płatniczą w dniu szkolenia w PCE w Brzesku lub przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury lub noty obciążeniowej (dotyczy placówek oświatowych).

III. Rezygnacja z uczestnictwa oraz zamiana Uczestników:

 1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa poprzez wysłanie przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej info@pce-brzesko.pl wiadomości nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia zawierającej w szczególności:
 2. Dane Uczestnika/Uczestników, których dotyczy rezygnacja.
 3. Informacje pozwalające zidentyfikować szkolenie, którego dotyczy rezygnacja (tytuł szkolenia, termin, miejsce realizacji, forma szkolenia).
 4. Po otrzymaniu wiadomości o rezygnacji ze szkolenia PCE potwierdza wykreślenie Uczestnika z listy uczestników poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na jego adres.
 5. Uczestnikma prawo wskazać innych Uczestników szkolenia niż podani w zgłoszeniu. O takiej zmianie Uczestnik informuje PCE przed rozpoczęciem szkolenia.

IV. Zmiany terminu szkolenia:

 1. PCE zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca i ceny szkolenia oraz prawo do odwołania szkolenia.
 2. W przypadku zmiany terminu, miejsca lub ceny szkolenia, Zamawiającym przysługuje prawo do rezygnacji z udziału zgłoszonych przez niego Uczestników w szkoleniu.

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku:

 1. Przyjmuje się, że przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym oraz logując się na platformie do pracy zdalnej jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego i Uczestnika/Uczestników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO). Zamawiający i Uczestnik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się i udział w szkoleniu.
 2. Uczestnik wyraża również zgodę na publikację jego wizerunku w formie zdjęć ze szkolenia na stronach internetowych PCE w Brzesku.
 3. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Zamawiających jest PCE w Brzesku, które podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa służące ochronie poufności tych danych.
 4. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Zamawiających i Uczestników szkoleń innym podmiotom.
 5. Dane osobowe Zamawiających i Uczestników szkoleń przetwarzane będą w celach:

– kontaktowych, a  w szczególności do informowania drogą elektroniczną o szkoleniu, na które dokonano zgłoszenia oraz innych szkoleniach organizowanych przez PCE w Brzesku i odbywać się będą za zgodą uczestnika szkolenia – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. a.

– przeprowadzenia szkolenia, zapisania się na szkolenie i wzięcia w nim udziału, rejestracji na platformie do pracy zdalnej, wydania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b.

– udokumentowania wykonania usługi do celów podatkowych, prowadzenia rejestrów wydawanych zaświadczeń oraz dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. c.

 1. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi (kategoria archiwalna wskazana jest w Jednolitym rzeczowym wykazie akt PCE).
 2. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 3. Dane osobowe Uczestników są anonimizowane – korzystając z platformy do pracy zdalnej Uczestnik posługuje się określoną przez siebie nazwą Użytkownika, dane osobowe nie są widoczne dla osób trzecich.
 4. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu rozstrzyga Dyrektor PCE w Brzesku lub stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. PCE w Brzesku ma prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak zmiany te nie mogą obejmować Zamawiających i Uczestników, których zgłoszenia na szkolenie dokonano przed wejściem
  w życie tych zmian.