bip logo facebook logo

Zasady organizacji szkoleń

 

WARUNKI ORGANIZACJI SKOLEŃ:

 

 1. Rekrutacja na wybrana formę doskonalenia odbywa się na podstawie zgłoszenia się:

 • telefonicznie pod nr tel.: (14) 66-300-63 wew. (24)

 • drogą e-mailową: info@pce-brzesko.pl

 • osobiście w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku.

 

 1. O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później niż
  3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

 1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia jest:

 • Obecność na zajęciach.

 • Dokonanie opłaty za udział w formie doskonalenia.

 

REGULAMIN OPŁAT:

 

 

 1. Opłaty związane z warsztatami, szkoleniami, kursami doskonalącymi należy wpłacać w dniu szkolenia:

 • Gotówką lub kartą płatniczą w dniu szkolenia w PCE w Brzesku.

 • Przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury (dotyczy placówek oświatowych).

 

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH:

 • Zamówienia szkolenia rad pedagogicznych można dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie internetowej ośrodka, telefonicznie lub osobiście.

 • Obowiązkiem zamawiającego szkolenie jest poinformowanie uczestników o terminie i miejscu
  i warunkach jego realizacji.

 • Zaświadczenia wysyłane są na adres zamawiającej placówki w terminie do dwóch tygodni
  po zakończeniu szkolenia.

 • Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe.

 • W przypadku szkoleń wymagających określonego sprzętu i warunków lokalowych ośrodek ustala
  z placówką warunki w jakich powinno odbywać się szkolenia i sprzęt jaki placówka może przygotować do zajęć.

 • O cenie szkolenia rad pedagogicznych decydują głównie: czas trwania , lokalizacja placówki, liczba prowadzących, szczególne wymagania dotyczące materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.

 • Na życzenie PODN organizuje również szkolenia wyjazdowe. Warunkiem jest przeprowadzenie szkolenia w miejscach do tego przeznaczonych spełniających wymagania BHP.