bip logo facebook logo

UWAGA – Nauczyciele wychowania fizycznego !! Zmiany w Podstawie Programowej dla nauczycieli wychowania fizycznego od roku szkolnego 2023/2024

Minister Edukacji i Nauki podpisał dwa rozporządzania w sprawie podstawy programowej. Najważniejsze zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

28 sierpnia br. Minister Edukacji i Nauki i Nauki podpisał:

Rozporządzenia te zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw RP z dnia 31 sierpnia br. i wchodzą w życie 1 września 2023 r.

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne jest związana ze zmianą ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewidzianą w art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1718).

Zgodnie z art. 28 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nauczyciel wychowania fizycznego w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów:

  • klas IV–VIII szkoły podstawowej, w tym uczniów klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej,
  • branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego i technikum, w tym uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego

będzie przeprowadzał raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie testy sprawnościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (tj. w przepisach wymienionych rozporządzeń), a wyniki z tych testów, datę ich przeprowadzenia oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do ewidencji „Sportowe Talenty”, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

W związku z tym w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego, w części zatytułowanej „Warunki i sposób realizacji” zostały określone rodzaje testów sprawnościowych, które nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzali dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych (w tym szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego) oraz termin ich przeprowadzania.

Testy sprawnościowe obejmują:

 

  • bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
  • 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
  • podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
  • skok w dal z miejsca –służący pomiarowi skoczności i siły

 

Testy te powinny być przeprowadzane raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od marca do kwietnia.

Więcej informacji na temat przeprowadzania testów oraz bazy „Sportowe Talenty”

Wyniki przeprowadzanych testów sprawnościowych nie mogą mieć wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne. W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu wychowanie fizyczne zwraca się uwagę na rozróżnienie pojęć diagnozowanie i ocenianie oraz akcentuje, że pomiary sprawności fizycznej nie mogą być kryterium oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, lecz powinny być wykorzystywane do wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju.

 

Obsługa systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”

https://sportowetalenty.gov.pl/

 

Obsługa systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” będzie się odbywała za pośrednictwem indywidualnego konta każdego z nauczycieli wychowania fizycznego. Będzie nim administrowała wyznaczona w danej szkole osoba. Konta administratorów w szkołach założy wskazany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej operator systemu. Wyznaczony w szkole administrator będzie tworzył konta dla poszczególnych nauczycieli wychowania fizycznego w danej placówce.

 

Wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę

Wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373, z późn. zm.) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Zgromadzone dane pozwolą lepiej identyfikować problemy z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży

Dane zgromadzone w systemie „Sportowe Talenty”, w formie zagregowanych danych populacyjnych, będą analizowane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Jednostka ta – na zlecenie ministra właściwego do spraw kultury fizycznej – jest operatorem systemu. Następnie Instytut Sportu udostępni zgromadzone dane zainteresowanym resortom, które na ich podstawie kształtują interwencję publiczną w tym zakresie.

Dzięki danym obejmującym całą populację uczniów właściwe instytucje publiczne będą mogły uzyskać wiedzę na temat określonych deficytów aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Umożliwi to stworzenie optymalnych, celowanych działań w tym zakresie, które będą kierowane do określonych grup odbiorców. Dzięki temu możliwe będzie zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów.

Pomoc w odkrywaniu talentów

System teleinformatyczny „Sportowe Talenty” posłuży również identyfikacji talentów sportowych wśród uczniów. Nauczyciel na podstawie wyników przeprowadzonych prób określi „wskaźnik” sprawności fizycznej poszczególnych uczniów w stosunku do populacji lub innych historycznych pokoleń dzieci. Korzystając z wystandaryzowanych siatek centylowych, będzie mógł także określić postęp lub regres uczniów we wskazanym zakresie.

Narzędzie to będzie stanowić wsparcie dla codziennej pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Korzystając z systemu „Sportowe Talenty”, również uczniowie będą mogli samodzielnie monitorować swój rozwój fizyczny i motoryczny.

Na bieżąco będziemy informować  o kolejnych krokach związanych z tymi zmianami (bardzo proszę śledzić informację na stronie internetowej www.pce-brzesko.pl).

 

Paweł Płoskonka – doradca metodyczny z wychowania fizycznego

Komentarze są wyłączone.