bip logo facebook logo

Projekt grantowy „Doskonalenie nauczycieli w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

 

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku rozpoczyna realizację projektu grantowego dotyczącego wsparcia 150 nauczycieli z terenu powiatu brzeskiego w kształceniu na odległość. Program Operacyjny Wiedza i Edukacji Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na kwotę 142 100,00 zł, w tym wartość dofinansowania 142 100,00 zł.

Projekt grantowy realizowany będzie od lutego do maja 2022r. we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z CIE w trybie nadzwyczajnym, ukierunkowanym na ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Celem projektu jest:

– wsparcie kadr Ośrodka w zakresie przygotowania nauczycieli szkół i przedszkoli do prowadzenia edukacji zdalnej,

– wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami,

– przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

 

W ramach projektu realizowana będzie tematyka:

1) Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;

2) Organizacja procesu kształcenia i wychowania;

3) Metodyka edukacji zdalnej;

4) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;

5) Narzędzia edukacji zdalnej;

6) Zintegrowana Platforma Edukacyjna;

7) MS Teams;

8) Zoom;

9) Google Meet;

10) Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;

11) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;

12) Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Każdy z uczestników obowiązkowo będzie musiał wziąć udział w szkoleniu z zakresu Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i Metodyki edukacji zdalnej oraz trzech, dowolnie wybranych przez siebie modułach.

Do projektu mogą zgłaszać się zarówno indywidualnie nauczyciele jak i szkoły, placówki oświatowe oraz przedszkola z powiatu brzeskiego i powiatów ościennych.  Projekt obejmować będzie bezpłatne szkolenia specjalistyczne z zaproponowanego zakresu oraz doradztwo metodyczne i konsultacje skierowane do uczestników.

Szkolenia zrealizowane zostaną zgodnie z ramowym programem szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej.
Uczestnicy grantu skorzystają ze szkoleń realizowanych w formie zdalnej lub częściowo zdalnej
z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ORE oraz własnych zasobów PODN w Brzesku.

Działania szkoleniowe i konsultacyjno-doradcze skierowane do nauczycieli będą realizowane przez kadrę PODN – ekspertów zewnętrznych oraz doradców metodycznych. Działania doskonalące obejmują cykl szkoleń dla nauczycieli szkół i przedszkoli obejmujący poznanie metodyki oraz najczęściej stosowanych narzędzi w kształceniu na odległość. Wynikiem wspólnej pracy szkoleniowo – doradczej będzie opracowanie 2 pakietów materiałów dydaktycznych zawierających scenariusze zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, w tym placówki kształcenia specjalnego.

Zapraszamy wszystkich dyrektorów oraz nauczycieli szkół, przedszkoli do uczestnictwa w projekcie. Życzymy satysfakcji zawodowej w zakresie wykorzystania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość, w tym podniesienia kompetencji zawodowych w obszarze kształcenia zdalnego.

Komentarze są wyłączone.